HET HOOGFEEST VAN DE HEILIGE DRIE-EENHEID
WORDT GEVIERD OP DE EERSTE ZONDAG NA PINKSTEREN

Eens verscheen Jahwe aan Abraham bij de eik van Mamre, toen Abraham op het heetst van de dag bij de ingang van de tent zat. Hij sloeg zijn ogen op en zag plotseling drie mannen voor zich staan. Meteen liep hij van de ingang van zijn tent naar hen toe; hij boog diep en zei: ‘Wees zo welwillend Heer, uw dienaar niet voorbij te gaan’
(Gen. 18, 1-3).

 

 

Abraham ziet er drie, maar hij begroet er één.

 

Het feest van de Heilige Drie-eenheid, soms ook Drievuldigheid genoemd, is het mysterie van de Éne God in Drie Personen: God de Vader, God de Zoon (Jezus Christus) en God de Heilige Geest.
Nadat we met Pasen de Verrijzenis van Christus hebben gevierd en met Pinksteren het neerdalen van de Heilige Geest, is dit feest het hoogtepunt waarin alle Drie in de Éne God gevierd wordt.

Het is ook een belangrijke feestdag in het Heilige Jaar 2000. In de drie jaren voorafgaand aan dit jaar werd ieder jaar speciale aandacht besteed aan één van de goddelijke personen. Het Jubeljaar staat in het teken van de Drie-eenheid.

het kruisteken:

In de naam van 
de Vader,
de Zoon en 
de Heilige Geest.

het gebed:

Eer aan de Vader,
de Zoon
en de Heilige Geest.

in het Evangelie staat:

Jezus zegt tegen zijn leerlingen: "….Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest…."
(Mt. 28, 19).

 

Paus Johannes Paulus II spreekt in het Jubeljaar tijdens de Algemene audiënties over de Heilige Drie-eenheid. Hij heeft gesproken over de glorie van de Heilige Drie-eenheid in de schepping, in de geschiedenis, in het mysterie van Christus en in de mens zelf.

Hij zegt hier onder andere over:

"De Goddelijke Drie-eenheid staat aan het begin van het bestaan en is aanwezig in hun uiteindelijke doel, het thuisland waar wij allen naar uitzien. Het vormt het begin en het einde van de heilsgeschiedenis".(Audiëntie 19 januari 2000)

Hij verwijst (Audiëntie 7 juni 2000) ook naar de Katechismus van de Katholieke Kerk (nr. 1702) waarin staat:

"Het beeld van God is aanwezig in elke mens. Het licht op in de gemeenschap van de mensen, als een gelijkenis met de eenheid van de goddelijke personen onder elkaar"."

Ook zegt de Paus:

"In de diepte van ons bestaan, waar zelfs onze starende blikken niet kunnen binnen dringen, zijn de Vader, Zoon en Heilige Geest, één God in drie personen, aanwezig door genade. Ver van alleen een droge intellectuele waarheid, is het mysterie van de Drie-eenheid het leven dat in ons verblijft en ons draagt".

Hij eindigt één van zijn overwegingen (Audiëntie 31 mei 2000) met een aanroeping van de liturgie van de Oosterse kerken:

"Kom, mensen, laten wij de God in drie Personen aanbidden: de Vader in de Zoon met de Heilige Geest. Want de Vader verwekte in alle eeuwigheid een Zoon die met Hem leeft en regeert, en de Heilige Geest is in de Vader, verheerlijkt met de Zoon, één macht, één wezen, één God….Heilige Drie-eenheid, eer zij U!" (Vespers van Pinksteren).

Prefatie (eerste deel van het Eucharistische gebed in de H. Mis) op het hoogfeest van de Heilige Drie-eenheid.

…Met uw veelgeliefde Zoon en met de heilige Geest zijt Gij één God, en onze enige Heer. Wat wij weten en geloven van U, Vader, dat weten en geloven wij ook van Uw Zoon en van de Heilige Geest. En wij belijden dat Gij God zijt, eeuwig, waarachtig, en getrouw, Gij drie personen, even goddelijk voor ons en even groot, o heilige Drievuldigheid, Gij één van hart, één God die wij aanbidden….

 

DE GROTE LOFHYMNE OP GOD

 

Te Deum laudamus:
Te Dominum confitemur.

U, God, loven wij.
U, Heer, prijzen wij.

Te aeternum Patrem
omnis terra veneratur.

U, eeuwige Vader,
eert heel de aarde.

Tibi omnes angeli.
Tibi caeli et universae potestates :

Tot U roepen alle engelen,
tot U de hemelen en alle machten.

Tibi cherubim et seraphim
incessabili voce proclamant :

Tot U roepen Cherubijnen en Serafijnen,
die zonder ophouden zingen:

Sanctus : Sanctus :
Sanctus Dominus Deus Sabaoth.

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.

Pleni sunt caeli et terra
maiestatis gloriae tuae.

Vol zijn hemel en aarde
van Uw grote heerlijkheid.

Te gloriosus Apostolorum chorus :
Te prophetarum laudabilis numeris :

U looft het roemvol koor der apostelen,
U het lofwaardig getal der profeten.

Te martyrum candidatus laudat exercitus.
Te per orbem terrarum sancta confitetur Ecclesia:

U looft de blanke stoet der martelaren,
U prijst de heilige kerk over heel de aarde:

Patrem immenssae maiestatis:
Venerandum tuum verum, et unicum Filium :
Sanctum quoque Paraclitum Spiritum.

U, Vader, onmetelijk in majesteit,
U, eniggeboren Zoon, waarachtig en hoog verheven,
U, heilige Geest, de Vertrooster.

Tu rex gloriae, Christe.
Tu Patris sempiternus es Filius.

Gij, Christus, Koning der glorie,
Gij zijt de eeuwige Zoon van de Vader.

Tu ad liberandum suscepturus hominem,
non horruisti Virginis uterum.

Gij, die om de mens verlossing te brengen,
geen vrees hebt gehad voor de schoot van de Maagd.

Tu devicto mortis aculeo,
aperuisti credentibus regna caelorum.

Gij, die de prikkel van de dood hebt overwonnen
en voor de gelovigen het hemels Rijk hebt geopend.

Tu ad dexteram Dei sedes, in gloria Patris.

Iudex crederis esse venturus.

Gij zit aan Gods rechterhand in de glorie van de Vader,
Gij zult als rechter komen, zoals wij geloven.

Te ergo quaesumus, tuis famulis subveni,
quos pretioso sanguine redemisti.

U dan smeken wij: kom uw dienaars te hulp,
die Gij door Uw kostbaar bloed hebt gered.

Aeterna fac cum sanctis tuis
in gloria numerari.

Laat ons geteld worden onder Uw heiligen
in de eeuwige heerlijkheid.

Salvum fac populum tuum Domine, et benedic hereditati tuae.
Et rege eos, et extolle illos usque in aeternum.

Red, Heer, Uw volk en zegen Uw erfdeel,

hoed hen en draag hen voor immer.

Per singulos dies, benedicimus te.
Et laudamus nomen tuum in saeculum, et in saeculum saeculi.

U willen wij prijzen, iedere dag,
Uw naam verheerlijken voor altijd.

Dignare Domine
die isto sine peccato nos custodire.

Wees genadig, Heer,
Spaar ons deze dag voor de zonde.

Miserere nostri Domine,
miserere nostri.

Ontferm U over ons, Heer,
ontferm U over ons.

Fiat misericordia tua Domine super nos,
Quemadmodum speravimus in te.

Laat Uw barmhartigheid neerdalen over ons,
zoals ons vertrouwen uitgaat naar U.

In te Domine speravi:
non confundar in aeternum.

Op U, Heer, is onze hoop gevestigd,
beschaam ons niet in eeuwigheid.

Suggesties voor verdere informatie over de Drie-eenheid:
In deze serie, met uitleg van christelijke feesten en gebruiken, verzorgt de Stichting InterKerk eveneens:

Deze pagina wordt mogelijk gemaakt door:
Kerknet Nederland,  
onderdeel van Stichting InterKerk, de 'Kerkprovider'

Een site als deze adopteren? Dat kan door een gift te storten op:

56.25.39.778 
t.n.v. Stg. InterKerk

Laatste wijziging: 2000-06-14 19:26